Zgjedhja: Vetura (7 - 9 Qershor)

Për pjesëmarrje në ankand online me vetura të UN me 7-9 qershor duhet të paguhet depozitë 500 euro deri me datë 7 qershor.

Depozita mund të paguhet në kesh në zyret tona, në pikat e MoneyGram ose në xhirollogari bankare 1701001012030702.

Nuk u gjindën llotet
Përdor më pak filtera remove all