TARIFAT PËR BLERJE PËRMES SHTËPISË SË ANKANDEVE KOSOVA (SHAK)

APLIKUESIT / BLERËSIT

Provizionit për artikull të blerë nga çmimi i blerjes 18%, minimum €1 (15.25% + TVSH)
Blerja e veturave deri në madhësinë e furgonit 6%, minimum €50 (5.08% + TVSH)
Blerja e veturave të madhësisë më të madhe se e furgonit 6%, minimum €100 (5.08% + TVSH)
Deponimi më i lartë për artikull ose për metër katror për ditë (Tërheqje me vonesë) €2 (€1.69 + TVSH)
Parkim për vetura për ditë (Tërheqje me vonesë) €6 (€5.08 + TVSH)

RREGULLORJA E ANKANDIT TË DREJTPËRDREJTË

Definicionet ShAK:

Shtëpia e Ankandeve Kosova Shitësi: Personi i cili shet artikuj nëpërmjet ShAK-ut

Llot/Artikull: Artikulli i ofruar për shitje në ShAK

Numri i llotit: Numri unik i cili i vendoset secilit artikull për shitje për nevoja të identifikimit

Provizioni i Furnitorit: Shuma e pagueshme nga Shitësi ShAK-ut për shitje të Llotit, e llogaritur nga çmimi i çekanit, sipas tarifave në fuqi, plus TVSH

Ofertë: Një sinjal, i pranueshëm për drejtuesin e ankandit, që tregon një shumë të caktuar për një Llot të ofruar

Ofertuesi: Personi i kualifikuar për të marrë pjesë në ankand i cili identifikohet me një numër unik

Blerësi: Ofertuesi i pranueshëm nga drejtuesi, cili jep ofertën më të lartë e cila arrin ose tejkalon çmimin rezervë të përcaktuar nga Shitësi

Çmimi Rezervë: Çmimi minimal për shitjen e një Lloti, i dakorduar në mes të Shitësit dhe ShAK-ut

Çmimi i Çekanit: Oferta më e lartë në momentin që çekani bie, përjashtuar të gjitha provizionet

Çmimi i Blerjes: Çmimi i çekanit plus provizioni i Blerësit, TVSH e aplikueshme, ngarkesat dhe shpenzimet tjera që mund të jenë të aplikueshme sipas Tariforës në fuqi

Provizioni i Blerësit: Shuma e paguar nga Blerësi ShAK-u për blerjen e artikullit; e llogaritur në Çmimin e Çekanit plus të gjitha provizionet dhe shpenzimet e aplikueshme nga Tariforja

Të Ardhurat nga Shitja: Shuma neto e pagueshme Shitësit e që do të jetë; Çmimi i çekanit  minus  Provizioni i Furnitorit sipas Tariforës në fuqi dhe të gjitha shumat tjera që i takojnë ShAK-ut. Depozitat e ofertave që nuk përfundojnë me shitje (ofertat e dështuara) nuk bëjnë pjesë në Të Ardhurat nga Shitja

Tariforja: Dokumenti që përcakton tarifat, provizionet dhe ngarkesat tjera ngarkuar nga ShAK-u. Të përdoret bashkë me këtë Rregullore. Mund të ndërrohet në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak

Vendimet e Drejtuesit të Ankandit Janë Përfundimtare

Të Përgjithshme

 • Kjo Rregullore mund të ndërrohet në çdo kohë dhe pa njoftim Me hyrjen në fuqi të Rregullores së re shfuqizohen të gjitha Rregulloret e përparshme. Secila rregullore duhet të përmbaje datën e hyrjes në fuqi dhe datën e Rregullores së përparshme që e shfuqizon/zëvendëson.
 • Kjo Rregullore është efektive nga data 1 Janar 2020 dhe është Rregullorja e dyt ë për ankand të drejtperdrejtë.
 • Artikujt që shiten nëpërmjet ShAK-ut ofrohen në parimin ‘Siq Janë’. Nuk jepet kurfarë garancioni për Çdo informatë e dhënë për artikujt e ofruar në shitje duhet të konsiderohet e pa sigurtë dhe e pa saktë.
 • Personat mbi moshën 18 vjeçare kanë të drejtë të marrin pjesë në
 • Veturat dhe gjërat personale janë në rrezik të pronarit gjatë kohës që janë në hapësirat e ShAK-ut.
 • ShAK-u është përgjegjës për artikujt e ofruar për shitje në lartësinë e vlerës së pritshme të shitur e më së shumëti në çmimin rezervë të caktuar nga Shitësi.
 • Shiqimi i artikujve mund të bëhet deri në momentin e fillimit të Një fotografi e secilit llot do të shfaqet gjatë ankandit.
 • Webfaqja e vetme e ShAK-ut është ankandet.com, numri telefonit 045 600 050 dhe faqja zyrtare e Facebook-ut është facebook.com/ankandet.
 • ShAK-u ka të drejtë të anulojë ndonjë ankand, të shkurtojë apo të zgjasë kohën e shqimit ose të ndërojë datën e ankandit në çdo kohë.
 • Të gjitha pagesat me kartela bankare mund të kenë një shumë shtesë (referohuni tek Tariforja).
 • Te gjithë ofertuesit duhen të regjistrohen paraprakisht, të paraqesin dokument identifikues dhe të paguajnë depozitë nëse kërkohet.
 • Ofertat duhen te bëhen qartë nëpërmjet ngritjes së kartelës me numër Sigurohuni që drejtuesi e sheh dhe e kupton se jeni duke ofertuar.
 • Ofertat nuk merren parasyshë pas përfundimit të ankandit.
 • Blerësit dhe Shitësit janë përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe implikimet tatimore, të TVSH-së, doganore e të ngjashme që rrjedhin nga shit-blerja nëpërmjet
  -ShAK-u nuk merr parasyshë cfarëdo obligimi,taksa apo detyrime/borxhe tjera.
 • Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet tjera të paraqitura në katalog janë vetëm për orientim dhe nuk duhet të merren për të – Punëtorët, pronarët, agjentët e ShAK-ut si dhe anëtarët e familjes së tyre nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në ankand.

Ankandi i drejtpërdrejtë

 • Pjesëmarja në ankand lejohet në diskrecion të plotë të ShAK-ut. ShAK-u mund të kërkojë nga klientët të bëjnë depozitën paraprake dhe mund të vendosë nëse depozita bëhet me para të gatshme apo përmes bankës.
 • Në rast se ndonjë artikull ka çmim rezervë, artikulli nuk do shitet më pak se ky çmim. Ky çmim është konfidencial dhe ShAK-u vendos nëse do ta bëjë
 • Drejtuesi ka të drejtën të largojë ndonjë person nga salla, të kërkojë që pagesa e plotë të bëhet paraprakisht, të refuzojë ndonjë ofertë, avancojë ofertat sipas vendimit të vet, të tërheqë, të ndajë apo të grupojë

Blerësit

 • Në rast se Blerësi nuk i përmbush detyrimet e veta pas ofertimit, depozita
 • Blerësi ka parasysh se faturat e gjeneruara gjatë ankandit apo menjëherë pas tij mund të kenë gabime dhe mund të rishiqohen/korigjohen.
 • Nëse ofertuesi nuk është regjistruar paraprakisht, duhet të furnizojë ShAK-un me: emrin, adresën, detajet e bankës dhe dëshminë e
 • -Nese ofertuesi është përson juridik/kompani duhet të furnizojë ShAK-un me të dhënat e biznesit:Çertifikata e biznesit,certifikaten e numri fiskal dhe informatat e biznesit. Në rast se ofertuesi nuk është pronar i duhet autorizim nga ana e kompanise.
 • Të gjitha pretendimet në lidhje me pronësinë, prezantimin e shtrembëruar e të ngjashme duhet bërë në afat kohor dyjavor pas përfundimit të
 • Pagesat duhen të bëhen nëpërmjet llogarisë zyrtare të ShAK-ut.
 • Blerësit do të i lëshohet fatura në momentin e tërheqjes së artikujve të blerë. Fatura do të përfshijë: emrin dhe mbiemrin e Blerësit, përshkrimin e artikullit të blerë dhe shuma e Fatura do të vuloset dhe nënshkruhet nga përfaqësuesi i ShAK-ut.
 • Pagesat duhet të bëhen brenda 3 ditë pune pas ditës së ankandit në xhirollogarinë zyrtare të ShAK-ut. Luteni të shënoni emrin e Blerësit dhe numrin e Llotit në përshkrim të pagesës
 • ShAK-u ka të drejtë të refuzojë blerjen e cilitdo Llot në qoftë se të gjitha ofertat nuk
 • Transporti i artikujve nga ShAK-u është përgjegjësi e Blerësit. Në qoftë se ShAK-u propozon transportues, mjeshtër apo ngjashëm, nuk merr përgjegjësi për shërbimet e dhëna.
 • Para se të bëhet tërheqja e artikujve të fituar, pagesa e plotë duhet bërë në xhirollogarinë e Klientëve të ShAK-ut.
 • Tërheqja e artikujve duhet të bëhet brenda 3 ditë pune pas ditës së Në rast se nuk bëhet kjo, ShAK-u ka të drejtë të aplikojë tarifat e deponimit (shih Tariforen) apo të vendosë artikullin në ankandin e ardhshëm. – ShAK-u dhe të gjithë të punësuarit e tij nuk mbajnë përgjegjësi për çfarëdo dëmtimi apo humbje të artikujve.
 • Në rast se Blerësi nuk bën pagesën dhe tërheq artikullin brenda 5 ditë pune pas përfundimit të ankandit, ShAK ka të drejtën të vazhdojë me një nga këto veprime pa e njoftuar më tutje Blerësin:
 • Vendosja e artikullit në ankandin e ardhshëm
 • Shitja një pjesëmarrësi tjetër, i cili pajtohet të paguaj ofertën më të lartë
 • Deponojë artikullin duke aplikuar tarifat e deponimit, sipas Tarifores në fuqi

Pjesëmarrja në ankand të drejtpërdrejtë

 • Ofertuesit këshillohen të kontrollojnë artikujt para fillimit të ankandit dhe të sigurohen për gjendjen e tyre paraprakisht. Gjatë kësaj kohe, ofertuesi është i këshilluar t’i bëjë të gjitha pyetjet rreth pronësisë, çështjeve ligjore e të
 • Blerësit potencialë  këshillohen  të  marrin  pjesë personalisht  në Në rast se nuk kanë mundësi  të  marrin pjesë, ShAK-u do të ofertojë në vend të tyre pas plotësimit të formës: “Oferta në rast të Mungesës” e cila nënshkruhet dhe i dorëzohet ShAK-ut së paku një ditë para ankandit.
  Të gjitha  informatat nga blerësit/shitësit janë konfidenciale dhe nevojiten vetëm për proceduart e brendshme të kompanisë.

Pjesëmarrja në ankand të drejtpërdrejtë

 • ShAK-u ka të drejtën e plotë mbi: pranueshmërinë e Llotit për shitje, datën e ankandit, mënyrën dhe llojin e ankandit, përshkrimin në katallog dhe çdo gjë tjetër që lidhet me shitjen e Llotit në
 • ShAK-u ka të drejtën të tërheq nga shitja, të ndajë apo të grupojë llotet për shitje gjatë
 • ShAK-u ka të drejtë të anulojë shitjen e artikujve në rast të evidentimit të Parregullësive,mungesen e dokumentacioneve apo pronësise
 • Furnitori ka parasysh dhe pajtohet që ShAK-u mer provizion edhe nga Blerësi.
 • Furnitori deklaron se artikujt janë ligjërisht të tyre, të lira nga pengu ose ka të drejtën ligjore të i shesë. – Furnitori ka për detyrë të organizojë transportin e artikujve deri në
 • Në rast se furnitori dëshiron të vendos Çmim Rezervë në Llot, ShAK-u duhet të njoftohet së paku një ditë para fillimit të
 • Pagesa e të Ardhurave nga Shitja do të i bëhet Furnitorit brenda tridhjetë ditësh pas ditës së ankandit, neto nga të gjitha shpenzimet dhe provizionet përkatëse.
 • Furnitori ka të drejtë të tërheq artikullin e pa shitur pas ankandit të parë, mirëpo aplikohen shpenzimet administrative sipas Tarifores në
  -Furnitori nuk ka të drejtë të tërheq artikullin para ankandit të pare,në rast të tërheqjes aplikohen shpenzimet administrative sipas Tarifores në fuqi.
 • Artikujt e pa shitur mund të mbesin për ankandin e rradhës mirëpo tarifat e deponimit sipas Tariforës do aplikohen. Në rast se ka çmim rezervë në artikull, ky çmim rezervë do të përgjysmohet në ankandin e dytë. Në rast se artikulli nuk shitet në ankandin e dytë atëherë artikulli shitet pa çmim
 • Ofertimi

  Ofertimi është shumë proces i thjeshtë, vetëm klikoni oferto tek produkti cili ju intereson ku edhe e shihni kohëzgjatjën deri në përfundim të ankandit. Nëse një ofertues tjetër e jep ofertën më të lartë ju njoftojmë nepërmjet email.

 • Blerja

  Nëse jeni të sukseshëm në ankand keni kohë 3 ditë pune pas përfundimit ta përfundoni pagesën. Pagesa mund të bëhet në kesh në lokacionin tonë ose nepermjet bankës në xhirollogari tonë.

 • Tërheqja e artikujve

  Pasi që përfundoni pagesën artikujt duhen të tërhiqen brenda 3 ditë pune pas ankandit. Për artikujt që mund të dërgohen me post (cekët në përshkrim të produktit) ju dërgojmë të hënën dhe pagesa është shtesë. Artikujt të mëdhaja (si paleta ose mobilje) transporti organizohet nga ana juaj.

Pytje të shpeshta

Çka nënkupton "Çmimi në Dyqan"?

Çmimi në dyqan nënkupton me çfarë vlere është shit produkti ose produktet në dyqan para se të sjellët në ankand.

Si bëhet pagesa pas ankandit?

Pagesa bëhet brenda 3 ditë pune pas ankandit dhe mund të paguani në kesh në lokacionin tonë, në të gjitha pikat e MoneyGram si dhe në bankë.

Çfarë mund të bëj nëse kam ofruar gabimisht?

Nëse keni ofertuar gabimisht ju lutëm na kontaktoni sa më shpejtë nepermjet email, telefonit ose chat të na informoni.

Çfarë nënkupton shitja "Siç është"?

Shitja siç është nënkupton se Ankandet nuk merr përgjegjësi për artikujt e shitura nëse funksionojnë ose nëse janë në gjendje të rregullt.

Për çdo paqartësi na kontaktoni

Numri i telefonit: +383 45 606 506

Email Adresa: info@ankandet.com

Shkruani në chat direkt këtu